GENELGE
2014/11

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamalarına ilişkin yayımlanan 28/11/2013 tarih, 2013/39 sayılı Genelgenin “- Ülkemizdeki prim ödeme süreleri fakitülkelerdeki sürelerin çakışması” başlıklı 3 numaralı maddesi ile ilgili olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerinden intikal eden tereddütlü hususların, bundan böyle uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda sürdürülmesi uygun görülmüştür.

1- 28/11/2013 tarihli Genelge ile 08/06/2011 tarihli ve 2011/ 48 sayılı  “Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri” başlıklı Genelgenin 1.2.5. Yurtdışı sürelerinin yurtiçi hizmet süreleri ile çakışması başlıklı bölümünün sadece 3 üncü fıkrasının 1 numaralı alt bendinde yer alan “Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki çalışmalar ile ülkemizdeki primödeme sürelerinin çakışması halinde, ülkemizdeki prim ödeme süreleri iptal edilecek ve yurtdışı çalışma süreleri talep halinde borçlandırılacaktır.” düzenlemesi yürürlükten kaldırılmış olup diğer alt bentleri halen yürürlüktedir.

2- 28/11/2013 tarihli Genelgenin 3 numaralı maddesine ilişkin düzenleme;

– Mülga 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun uygulamasına ilişkin çıkarılan 22/09/1987 tarih 279 sayılı Genelgenin  I inci Bölüm B. “Sigortalı Sayılmayanlar” kısmında yer alan“1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunda değişiklik yapan Kanunların 24 üncü maddesinde yazılı sigortalı olma şartlarını taşıdıkları halde Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde Bağ-Kur’daki sigortalılıklarının başlayacağı tarihten itibaren sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, hangi tarihte sigortalı olarak çalışmaya başladıkları ve halen sigortalı olarak çalışmalarının devam ettiği hususu belirtilmek suretiyle noterlerce veya mahalli konsolosluklar aracılığıyla tercüme ettirilmiş belgenin Kurumumuza gönderilmesi kaydıyla Bağ-Kur kapsamına alınmayacaktır.”,

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “…Türkiye’de kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.”

hükümleri gereğince,

 Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu göre iştirakçi olanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakilerin ülkemizdeki bu hizmetlerinin herzaman geçerli sayılması gerektiğinden,

sadece mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakiler için uygulanacaktır.

3- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı oluruyla, yurda giriş çıkış kayıtlarında yapılacak kontroller neticesindesosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sigortalılık süreleri ile çakışan ülkemizdeki 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki prim ödeme sürelerinin gerçek olmadığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu hizmetleri Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarının yanı sıra genel idari hizmetler sınıfında çalışan personeli tarafından da iptal edilmesine imkan sağlanmıştır.

Buna göre, sigortalıların ülkemizde bulunmadığı tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki hizmetleri denetime gidilmeksizin genel idari hizmetler sınıfında çalışan personel tarafından iptal edilecektir.

Bu Genelge ile yapılan düzenlemeler 28/11/2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak bu Genelgenin yayım tarihi ile 28/11/2013 tarihi arasında bu Genelgeyle yapılan düzenlemelere aykırı yapılan işlemler, bu genelge hükümlerine göre düzeltilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

 

DAĞITIM       :
Gereği                   :                          Bilgi             :
Merkez ve Taşra Teşkilatına          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına