19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun iş deneyim belgelerinin de düzenlendiği 10’uncu maddesi ile yerli isteklilerle ilgili düzenlemenin yer aldığı 63’üncü maddelerinde de değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerin 6518 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden 180 gün sonra yürürlüğe gireceği aynı Kanun’un 125’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanun’da yapılan bu değişikliklerin uygulanmasını sağlamak üzere Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin mevzuat taslağı Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiş olup, bu değişikliklerin 19.08.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı ve çerçeve anlaşma ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 19.08.2014 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın 19.08.2014 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2. Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 18.08.2014 Pazartesi günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 15.08.2014 Cuma günü saat 12:00’a kadar tamamlanması zorunludur.

3. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 18.08.2014 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir.

4. 15.08.2014 tarihi saat 12:00’dan 19.08.2014 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5. 19.08.2014 tarihinden itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6. Yapım işleri ile danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin ihaleler ile istisna/kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.