T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 49022165-010.99-2014.5516.580 06 AĞUSTOS 2014
Konu : Girişimsel İşlemler Yönergesi
Değişikliği

14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ”in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan tabip muayene ve girişimsel işlemler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.” hükmüne istinaden hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesi”03.06.2013 tarihli ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş idi.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve uygulamaya yönelik olarak alınan geri bildirimler doğrultusunda mezkur Yönergede revizyon çalışması yapılmış olup, Başkanlığımızca hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesi Değişikliği” 05/08/2014 tarihli ve 5516.572 sayılı Makam Onayı ile 01/08/2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, 01/08/2014 tarihinden itibaren söz konusu Yönerge değişikliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Girişimsel İşlemler Yönergesi ekinde yer alan ve 01/08/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılan “Girişimsel İşlemler Listesi” ile “Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi” ekte gönderilmemekte olup, söz konusu listelere www.tkhk.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Merve AKIN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
88 Kamu Hastaneleri Birliğine

ekler için tıklayınız…Girişimsel İşlemler Yönergesi