5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunup primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan prim borcunu ödemeyenlere, sağlık tesislerimizde (hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezleri) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) MEDULA sistemi üzerinden provizyon onayı alınamadığı için bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücreti mukabilinde sağlık hizmetleri sunulmuştur. 

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan, mezkûr Kanunun 67 nci maddesi gereğince 60 günü aşan prim borcu bulunanlar (5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler bu kapsamda yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında bulunmaktadır.) 01.10.2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar sağlık tesislerimizden ücret ödemeden yararlanabilecekleri aynı tarihte web sitemizde duyurulmuştur.

17.12.2015 tarihinde yayınlanan 29565 sayılı Resmi Gazetede; 2015/8300 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2015/8300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre 30.06.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Kapsamdaki kişilerin sağlık tesislerimize müracaatları halinde MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınabilmesine yönelik düzenlemeler SGK tarafından yapılmıştır.

Sağlık hizmeti sunum sürecinde herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete mahal verilmemesi için Kurum Başkanlığımızca bağlı sağlık tesislerimiz talimatlandırılmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT

Kurum Başkanı

 

  Konu ile ilgili Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Yazışmalar ekte yer almaktadır.

yazışmalar ek