SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-2/C LİSTESİNDE YER ALAN P615895, P615995, P615998 İŞLEM KODLARI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 30.08.2014 tarihli 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/C Listesine sehven eklenen P615895 kodlu “Transsakral kamera eşliğinde laser diskektomi”, P615995 kodlu “Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift taraflı”, P615998 kodlu “Transsakral kamera eşliğinde adezyonolizis” işlemlerinin sağlık hizmeti sunucularınca Ek-2/C Listesinde yer alan puanlar yerine EK-2/B Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılması gerekmektedir.

Kurumumuzca ilk SUT değişikliğinde geriye dönük olarak söz konusu işlemler için düzenleme yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.